TISPA จัดให้ความรู้เตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกในฐานะของผู้ให้บริการ เพื่อรับมือพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในอนาคต
25 เม.ย. 62 นางมรกต กุลธรรมโยธิน นายกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย หรือ TISPA ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมของผู้ให้บริการ สำหรับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกในสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย หรือ TISPA ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาด้านกฏหมายและเทคนิคของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

การสัมมนาเรื่องการเตรียมความพร้อมของผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปริญญา หอมเอนก ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และอาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการเตรียมการไซเบอร์แห่งชาติ มาร่วมแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับข้อมูลพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ณ ห้องประชุม บมจ.กสท โทรคมนาคม ถนนแจ้งวัฒนะ
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จะมีคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติมาควบคุมดูแลประกาศมาตรการที่ใช้แก้ไขปัญหาเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มาตรการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์อันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ รวมทั้งการทำให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศสามารถดูแลตนเองด้านไซเบอร์ และสามารถรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ได้ด้วยตนเอง
สิ่งสำคัญของการแก้ไขปัญหาไซเบอร์ต้องประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การใช้บุคลากร(people) กระบวนการ(process) และเทคโนโลยี(technology) เป็นหลัก โดย people คือการกำหนดโครงสร้างหลักสูตรขึ้นมาเพื่ออบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง process เป็นเรื่องกระบวนการรับมือทางไซเบอร์ให้ได้มาตรฐาน และ technology ที่กำหนดมาตรฐานซอฟแวร์ทั้งในรูปแบบการรับมือและการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
นอกจากนี้คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติจะต้องกำหนดกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งเห็นว่าหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอาจต้องรวมตัวกันตรวจสอบตนเองว่ามีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนดมาหรือไม่ และพิจารณาถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นี้ รวมถึงควรมีข้อเสนอแนะถึงความต้องการของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญว่าต้องการความช่วยเหลือใดจากรัฐ ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องสนับสนุนหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้วย
สำหรับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับหลังการบังคับใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จะเป็นเรื่องการลดความเสี่ยงและผลกระทบจากการที่หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศที่ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ โดยมีหน่วยงานหลักที่รับหน้าที่ช่วยเหลือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศในการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ และให้การสนับสนุนในการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปและฝึกอบรมบุคลากรเพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานของหน่วยงาน