เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 59 คุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ นายกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย (ภาพที่ 2 นับจากซ้ายมือคนที่ 3) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒ ระหว่างสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกับองค์กรเครือข่าย ทั้งหมด 52 องค์กร เพื่อเดินหน้าผลักดันการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้านให้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม

สำหรับบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศระหว่าง สปท. กับองค์กรเครือข่ายนั้น เพื่อแสดงว่าทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงในการให้ความร่วมมือกันผลักดันการปฏิรูปให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 11 ด้าน และร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจ 5 ภารกิจหลัก ได้แก่ ร่วมเผยแพร่สื่อสารสร้างความเข้าใจการปฏิรูปประเทศสู่สมาชิกองค์กร และสาธารณชน ร่วมจัดตั้งและดำเนินการพัฒนาสถาบันการปฏิรูป(Reform Academy) ร่วมดำเนินการพัฒนาผู้นำการปฏิรูป (Reform Leader) ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปฏิรูปทั่วไทยและร่วมขยายองค์กรเครือข่ายร่วมปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้การปฏิรูปประเทศต้องมีความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้  สปท.มีเครือข่ายจำนวน 72 องค์กร และจะมีการขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย

 

 

 

เครดิตข่าว :  สปท.จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ 52 องค์กร สร้างเครือข่ายเพิ่มเติมให้การปฏิรูปประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว