สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย (TISPA) โดยคุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ นายกสมาคม พร้อมหน่วยงานสำคัญอีก 17 หน่วยงาน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (CERT Readiness) ต่อภาคธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย ThaiCERT เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกรรมด้านต่าง ๆ การร่วมกันส่งเสริมการใช้มาตรฐานที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในองค์กรและในกลุ่มธุรกิจ เช่น มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์  และร่วมกันจัดทำแผนรับมือภัยคุกคามและซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ตามแผนดังกล่าว เพื่อให้เกิดความพร้อมในการแก้ไขปัญหาได้ทันการณ์ อันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมออนไลน์  และร่วมกันประสานงานการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ