เมื่อเร็วๆนี้  สมาคมผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตไทย (TISPA) โดย นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)ประธานสมาคมฯ (ที่  4 จากซ้าย) และนางมรกต กุลธรรมโยธิน บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) อุปนายกสมาคมฯ(ที่  3 จากซ้าย)  พร้อมด้วยกรรมการ สมาคมฯ นางวลีพร สายะสิต บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) นายชาคริต น้อยสุวรรณ  บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (ที่  1   จากซ้าย) นายธีรวุฒิ ศุณะมาลัย บริษัท เอ็น ที ที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 7  จากซ้าย) ได้เข้าพบ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)  (ที่ 5 จากซ้าย) ณ กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  เพื่อร่วมผลักดัน โครงสร้างพี้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย