คุณสุรศักดิ์  อุทโยภาศ  ผู้แทนสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย เข้าร่วมเป็นวิทยากร งาน BKNIX Peering Fourm ระหว่าง วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2559 นี้ ณ โรงแรม VIE hotel Bangkok  “Policies Related to the Telecommunication Transactions in Thailand”   “นโยบายและการสนับสนุนการดำเนินการธุรกรรมด้านโทรคมนาคมในประเทศไทย”

งาน BKNIX Peering Fourm

คุณสุรศักดิ์  อุทโยภาศ  ผู้แทนสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย (ท่านที่ 2 นับจากซ้ายมือ)