ISP Policy & Rule

/ISP Policy & Rule

ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติขึ้นเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงในการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ ติดตาม วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

2:01 pm|Categories: Government Policy, Government Policy S|

WORK FROM HOME ยังไงให้ได้งานตามเป้า

ปัจจัยสำคัญในการให้ได้งาน คือการสื่อสารระหว่างทีมให้ได้ชัดเจนและสม่ำเสมอการกำหนดเป้าหมายที่วัดผลได้จริง สำหรับคนในทีม และใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับลักษณะของงานตามหลักของ WFH

3:52 pm|Categories: Government Policy|

ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2561 – 2562

ผลจากวิกฤติโควิด-19 ทำให้สังคมไทยปรับตัวสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเร็วขึ้น มีการใช้บริการดิจิทัลมากขึ้น จึงทำให้ตลาดดิจิทัลไทยเติบโตชัดเจน

12:06 pm|Categories: Government Policy|

นโยบายและแผนระดับชาติ

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

10:53 am|Categories: Government Policy, Government Policy S|

กฎหมายดิจิทัลในประเทศไทย

กฎหมายดิจิทัลในประเทศไทยตามลำดับเวลา พร้อมอินโฟกราฟิก ในรูปแบบภาษาอังกฤษ (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2560)

4:41 pm|Categories: Government Policy|