การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย ประจำปี 2559
วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559
เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 20 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)